dr Marta Marecka

WYKSZTAŁCENIE:
 
2011 – 2015
Środowiskowe Studia Doktoranckie Language, Society, Technology and Cognition, Wydział Anglistyki, UAM, Poznań
Specjalizacja: językoznawstwo z psychologią poznawczą
 
Tytuł pracy: „Związki pomiędzy przetwarzaniem fonologicznym, a akwizycją leksykalną w języku obcym. Badanie na polskich uczniach szkoły podstawowej uczących się języka angielskiego”
 
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, dr Karolina Rataj
uzyskany tytuł doktora
 
2009-2011
Filologia Angielska, Wydział Neofilologii, UAM, Poznań
Specjalizacja: językoznawstwo
 
Tytuł pracy: „Akwizycja zbitek spółgłoskowych sC u dzieci w normie rozwojowej i u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”
 
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
uzyskany tytuł magistra
 
2006-2009
Filologia Angielska, Wydział Neofilologii, UAM, Poznań
Specjalizacja: językoznawstwo
 
Tytuł pracy: „Procesy fonologiczne u polskich uczniów j. angielskiego z niedosłuchem odbiorczym”
 
Promotor: dr Monika Połczyńska
uzyskany tytuł licencjata
 
 
PROJEKTY BADAWCZE:
 
2016- obecnie
Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii
 
Projekt “IZPoNS – Indywidualne Zdolności Poznawcze a Nabywanie Słownictwa Języka Drugiego”, dotyczący wpływu pamięci krótkotrwałej, percepcji słuchowej i przetwarzania fonologicznego na nabywanie słownictwa. Projekt finansowany z grantu NCN fuga 2016/20/S/HS6/00051
 
2015 – 2017
Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki / Niemcy, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Zakład Anglistyki
 
Udział w projekcie prof. Ulrike Gut (Uniwersytet w Münster) i dr Magdaleny Wrembel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicz) dotyczącym rozwoju fonologicznego u osób trójjęzycznych (zbieranie i analiza danych, tworzenie publikacji)
 
Publikacje będące wynikiem projektu:
Kopečková, R., Marecka, M., Wrembel, M., & Gut, U. (2016). Interactions between three phonological subsystems of young multilinguals: the influence of language status. International Journal of Multilingualism, 13(4), 426-443.
 
2014 – 2017
Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki/Polska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologiczny
 
Udział w projekcie dr hab. Agnieszki Otwinowskiej-Kasztelanic “Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii”, finansowanym z grantu 0094/NPRH/H12/82/2014 i dotyczącym profilu językowego dzieci polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii na podstawie danych BISLI zebranych w projekcie dr hab. Zofii Wodnieckiej i dr hab. Ewy Haman  pt. „Rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia”, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego /Narodowe Centrum Nauki (decyzja nr 809/N-COST/2010/0)(analiza i interpretacja danych, tworzenie publikacji) 
 
Publikacje będące wynikiem projektu:
Haman, E., Wodniecka, Z., Marecka, M., Szewczyk, J., Białecka-Pikul, M., Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Łuniewska, M., Kołak, J., Miękisz, A., Kacprzak, A., Banasik, N., & Foryś-Nogala, M. (2017). How Does L1 and L2 Exposure Impact L1 Performance in Bilingual Children? Evidence from Polish-English Migrants to the United Kingdom. Frontiers in Psychology, 8.
 
Wrembel, M., Marecka, M., Zambrzuski, D., Otwinowska-Kasztelanic, A. (2016). “Do early bilinguals speak differently than their monolingual peers? Predictors of phonological performance of Polish-English bilingual children”, W E. Babatsouli & D. Ingram (Red.), Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015 (ss. 207-213). (http://ismbs.eu/publications)
 
Marecka, M., Wrembel ,M., Otwinowska-Kasztelanic, A., Zembrzuski, D. (2015). “Phonological Development in the Home Language among Early Polish-English Bilinguals,” W The Scottish Consortium for ICPhS 2015 (Red.), Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, UK: The University of Glasgow.
 
Wrembel, M., Marecka, M., Szewczyk, J., & Otwinowska, A. (w recenzji). The predictors of foreign-accentedness in the home language of Polish-English bilingual children. Bilingualism: Language and Cognition
 
Zembrzuski, D., Marecka, M., Zajbt, E., Szewczyk, J., Krzemiński, M., & Otwinowska, A. (w recenzji). Word Stress in the L1 and L2 Speech of Polish-English Child Bilinguals: A Strength in Bilingual Phonological Acquisition? International Journal of Bilingualism
 
 
2011 – 2015
Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
 
Projekt “Związki pomiędzy procesowaniem fonologicznym, a akwizycją leksykalną w języku obcym. Badanie długoterminowe na polskich uczniach szkoły podstawowej uczących się języka angielskiego”, dotyczący wpływu fonologicznej pamięci krótkotrwałej i przetwarzania fonologicznego na nabywanie słownictwa w języku obcym i ojczystym. Projekt finansowany z grantu NCN Preludium (2012/07/N/HS6/00415) (koncept badania, zbieranie danych, analiza danych, tworzenie publikacji, zarządzanie zespołem badawczym)
 
Publikacje będące wynikiem projektu:
Marecka, M., Szewczyk, J., Jelec, A., Janiszewska, D., Rataj, K., Dziubalska-Kołaczyk, K. (w druku). Different phonological mechanisms facilitate vocabulary learning at early and late stages of language acquisition: evidence from Polish 9-year-olds learning English. Applied Psycholinguistics 
 
Marecka, M., Otwinowska-Kasztelanic, A., Jelec, A. (w recenzji). Standardized vs. Custom-Made Vocabulary Tests in Psycholinguistic Studies on Child Second Language Acquisition. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching
 
 
2009 – 2011
Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii (we współpracy z Florida International University w Stanach Zjednoczonych)
 
Udział w badaniu dotyczącym nabywania zbitek spółgłoskowych u dzieci w normie rozwojowej i u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy w ramach projektu prof. Mehmeta Yavasa z Florida International University w Stanach Zjednoczonych (wkład koncepcyjny, zbieranie i analiza danych, pisanie artykułów i wygłaszanie prezentacji konferencyjnych).
 
Publikacje będące wynikiem projektu:
Marecka, M., & Dziubalska-Kołaczyk, K. (2014). Evaluating models of phonotactic constraints on the basis of sC cluster acquisition data. Language Sciences, 46, 37–47.
Yavaş, M., & Marecka, M. (2014). Acquisition of Polish #sC clusters in typically-developing children and children with phonological disorders. International Journal of Speech-Language Pathology, 16(2), 132–141.
 
2008 – 2009
Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii
 
Udział w projekcie dotyczącym procesów fonologicznych w pierwszym i drugim języku u osób z niedosłuchem odbiorczym, we współpracy z dr Moniką Połczyńską (wkład koncepcyjny, zbieranie i analiza danych, pisanie artykułów)
 
Publikacje będące wynikiem projektu:
Połczyńska, M., & Marecka, M. (2011). First and second language phonological processes in clinical populations. W K. Dziubalska- Kołaczyk, M. Wrembel, & M. Kul (Red.), Achievements and Perspectives in SLA of Speech: New Sounds 2010 (Vol. II, s. 207–216). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 
Marecka, M., & Połczyńska, M. (2011). L1 and L2 processes in speakers with senorineural hearing loss. W K. Dębowska-Kozłowska & K. Dziubalska-Kołaczyk (Red.), On Words and Sounds: A selection of Papers from the 40th PLM (s. 47–70). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.
 
Marecka, M., & Połczyńska, M. (2009). Phonological processes in Polish speakers with sensorineural hearing loss. W V. Marrero & I. Pineda (Red.), Linguistics the challenge of clinical application. Proceedings of the 2nd International Conference on Clinical Linguistics (s. 54–62). Madrid: Euphonia Ediciones.
 
 
STAŻE ZAGRANICZNE:
 
marzec 2015 – maj 2015
 
Wielka Brytania, Queens University Belfast, School of Psychology
 
Dwumiesięczny pobyt badawczy w Language and literacy lab dr. Tima Foskera w Wielkiej Brytanii, celem opracowania metodologii badania wpływu percepcji słuchowej (w szczególności postrzegania zmian w natężeniu i częstotliwości dźwięku) na nabywanie słownictwa
 
WYKŁADY GOŚCINNE:
 
luty 2016
Polska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki
wykład “The advantages and challenges of interdisciplinary research: 
the phonological predictors of word acquisition”
 
listopad 2015
Wielka Brytania, Queens University Belfast, School of Psychology
wykład “An Ear for Language: Phonological Processing and Word learning”
 
wrzesień 2014
Wielka Brytania, University of Reading, Centre for Literacy and Multilingualism
wykład “The resourceful phonologist: how to reuse speech data for tons of useful analyses”
 
PREZENTACJE NA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH:
 
18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), Glasgow, 2015
 
24th annual conference of the European Second Language Association (EUROSLA), York, UK, 2014
 
British Psychological Society Developmental Section Annual Conference, Amsterdam, 2014
 
47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 2014), Poznań, 2014
 
Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP 2014), Poznań, 2014
 
Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2014), Olomouc, Czech Republic, 2014
 
44th Poznań Linguistic Meeting (PLM2013), Poznań, Poland 2013
 
Annual Conference of the British Psychological Society’s Developmental and Cognitive Sections CogDev2013, Reading, UK 2013
 
Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP), Poznań, Poland, 2012
 
43nd Poznań Linguistic Meeting (PLM2012), Poznań, Poland, 2012
 
6th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech (New Sounds 2010), Poznań, Poland, 2010
 
2nd International Clinical Linguistics Conference, Madrid, Spain 2009
 
Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP), Poznań, Poland, 2009
 
40th Poznań Linguistic Meeting (PLM2009), Gniezno, Poland, 2009
 
Przewodnicząca sesji nt. fonetyki i fonologii na konferencji Young Linguists’ Meeting in Poznań (YLMP 2014), Poznań, 2014
 
ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJI:
 
Członkini komitetu organizacyjnego konferencji Poznań Linguistic Meeting 2013
 
RECENZOWANIE I REDAKCJA PUBLIKACJI NAUKOWYCH:
 
Recenzentka dla Heritage Language Journal (2016) i International Journal of Bilingualism (2017)
 
Członkini zespołu redakcyjnego tomu pokonferencyjnego konferencji Poznań Linguistic Meeting 2013 (Yearbook of Poznań Linguistic Meeting)
 
STYPENDIA I NAGRODY:
 
wrzesień 2014 – Trzecie miejsce w konkursie na najlepszą prezentację doktorancką na 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea 2014
 
styczeń 2012 – wrzesień 2015 – Stypendium projakościowe Rektora UAM dla 30% najlepszych doktorantów
 
październik 2011 – Nagroda Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej UAM za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie językoznawstwa
 
DZIAŁALNOŚĆ POPULARNO-NAUKOWA:
 
O badaniach nad wpływem umiejętności słuchowych na naukę obcego języka:
O badaniach nad obcym akcentem u dzieci polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii:
O przetwarzaniu mowy i nauce języków obcych:

Read also:

News

12.3.2018

29.01.2018 Dr Jakub Szewczyk – a member of Langusta Lab – has been awarded a Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship! Congratulations!

Read more

Aktualności

12.3.2018

Sorry, this entry is only available in PL.

Read more