Bilingualism Matters

 

Co to jest Bilingualism Matters?

Na początku był punkt informacyjny dla rodziców wielojęzycznych dzieci. Dziś – po 10 latach – Bilingualism Matters to międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad 20 oddziałów w kilkunastu krajach – od Izraela po USA, przez Kraków i Poznań. Misją BM jest dialog między światem nauki a społeczeństwem na temat dwu- i wielojęzyczności oraz poprawa dobrostanu osób używających na co dzień więcej niż jednego języka. Założycielką BM jest prof. Antonella Sorace z Uniwersytetu w Edynburgu, gdzie znajduje się siedziba główna naszej organizacji (http://www.bilingualism-matters.ppls.ed.ac.uk/). Krakowski oddział BM powstanie już 27 września 2018 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim (zobacz plakat). Szefem BM Kraków będzie dr hab. Zofia Wodniecka, dyrektor Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności „LangUsta” działającego przy Instytucie Psychologii UJ.

Czym się zajmujemy?

Dwujęzyczność jest obecnie popularnym tematem badań naukowych: psychologicznych, edukacyjnych, a także neuronauki. Jednak wyniki badań w tych obszarach na ogół publikowane są w specjalistycznych czasopismach i przedstawiane w szczegółowy i złożony sposób.

Stąd podstawowym celem BM Kraków będzie sprawienie, aby wiedza naukowa w przystępnej formie dotarła do osób, które najbardziej jej potrzebują: nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców dzieci dwujęzycznych. Działalność naszego oddziału Bilingualism Matters to będą przede wszystkim wykłady i warsztaty dla rodziców i praktyków (nie tylko po polsku!), popularyzacja wyników najnowszych badań na temat dwujęzyczności poprzez stronę internetową http://dwujezycznosc.info/ .Przygotowujemy również studentów naszego Instytutu i Uniwersytetu do pracy z osobami dwujęzycznymi i wielokulturowymi w oparciu o aktualną wiedzę naukową.

Nie chcemy jednak, aby nasze działania były wypowiedzią z jednej tylko strony. Zależy nam na nawiązaniu dialogu, który pomoże nam zrozumieć potrzeby osób dwujęzycznych i ich otoczenia, aby dostosować nasz przekaz do tych potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

 

A oto członkowie naszego zespołu:

 

 

  Dr hab. Zofia Wodniecka, dyrektor oddziału

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2010 kieruje Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta (www.langusta.edu.pl), które powstało dzięki subsydium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jej prace badawcze dotyczą przede wszystkim poznawczych i neuronalnych mechanizmów posługiwania się językiem przez osoby dwujęzyczne. Odbyła liczne staże badawcze m.in. w USA, Kanadzie, Australii. Uczestniczka międzynarodowych programów współpracy, m.in. europejskich: COST IS0804 oraz Innovative Training Networks „MultiMind”, oraz amerykanskiego programu National Science Foundation PIRE „Translating cognitive and brain science in the laboratory and field to language learning environments”. Jej badania finansowane są również przez Narodowe Centrum Nauki i Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.  

Oprócz działalności naukowej, zajmuje się też propagowaniem wiedzy o dwujęzyczności: jest współautorką artykułów i rozdziałów książek na temat dwu- i wielojęzyczności skierowanych do praktyków, prowadzi wykłady popularnonaukowe oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli dzieci dwujęzycznych, jest odpowiedzialna za redakcję naukową serwisu informacyjnego dwujezycznosc.info/.. Wraz z Karolem Chlipalskim prztłumaczyła poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych autorstwa Barbary Zurer Pearson “Jak wychować dziecko dwujęzyczne”.

Więcej informacji
małe foto   Mgr Joanna Durlik

Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta (www.langusta.edu.pl), współpracuje również z Language and Memory Research Group na Uniwersytecie w Granadzie. Zajmuje się zmianami, które zachodzą w znajomości języków pod wpływem intensywnego kontaktu z drugim językiem, na przykład u osób mieszkających za granicą. Jej badania finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki (grant PRELUDIUM oraz ETIUDA) oraz Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. Jest autorką lub współautorką kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania polskiego jako języka drugiego/obcego. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty na temat dwujęzyczności skierowane do nauczycieli i rodziców dzieci dwujęzycznych,  organizowane m.in. przez Polski Komitet ds. UNESCO, Ośrodek Rozwoju Edukacji i stowarzyszenia polonijne w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Norwegii. Była członkinią zespołu badawczego oraz współautorką raportu w ramach projektu pt. “(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”. Pracowała w projekcie popularyzującym wiedzę na temat dwujęzyczności pt. “Wszystko o dwujęzyczności”, finansowanym przez MSZ oraz Senat RP, współtworzy również stronę popularnonaukową dwujezycznosc.info/.

Więcej informacji 
  Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Pracowniczka Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizująca się w psychologii religii i psychologii kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów. Prowadzi badania nad procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz cudzoziemców przybywających do Polski. Ponadto prowadzi badania i treningi z zakresu komunikowania i negocjacji międzykulturowych. Autorka programu i współrealizatorka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych dla nauczycieli i nauczycielek „Mentorzy kulturowi” zorganizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2009 prowadzi warsztaty wrażliwości kulturowej dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu „W kręgu kultury islamu” organizowanego przez Polski Komitet ds. UNESCO. W roku 2012 kierowała i współprowadziła dwie edycje – w Krakowie i w Londynie – warsztatów dla nauczycielek szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii, w ramach Letniej Akademii Komunikowania Międzykulturowego organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności oraz Uniwersytet Jagielloński.

 
    Dr hab. Marta Białecka-Pikul

Pracownik Instytutu Psychologii UJ, kierownik  i założyciel pierwszego w Polsce Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka (http://www.labdziecka.psychologia.uj.edu.pl/) w tym instytucie (2010). W ramach dwu kolejnych grantów NCN prowadzi, obecnie trwające już 8 lat, badania podłużne nad rozwojem poznania społecznego, a szczególnie takich jego aspektów jak –  ciągłość w rozwoju teorii umysłu we wczesnym dzieciństwie i okresie adolescencji oraz rola języka, procesów komunikacji i kontroli poznawczej w rozwoju teorii umysłu w okresie dzieciństwa. Zajmuje się również konstruowaniem narzędzi do pomiaru i stymulowania rozwoju. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem (wyd. UJ, 2012) oraz  prac popularyzujących naukę, a zwłaszcza wyniki badań z obszaru psychologii rozwoju.

Brała udział w badaniach w ramach międzynarodowego projektu COST Action ISO804:  Language Impairment in Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment,  uczestnicząc m.in. jako wykonawca projekcie pt. Rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia.

 
  Dr Jakub Szewczyk

Badam jakie procesy poznawcze zachodzą w mózgu podczas percepcji języka. W szczególności interesuje mnie interakcja między procesami analizy semantycznej, syntaktycznej i morfologicznej w ciągu pierwszych kilkuset milisekund po usłyszeniu / przeczytaniu słowa w zdaniu. Oprócz tego interesuje mnie, jak działa system fonologiczny i w jaki sposób zaburzenia przetwarzania informacji fonologicznych wpływają na inne aspekty przetwarzania języka.

 
    Dr Krystian Barzykowski

Pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek zespołu badawczego Applied Memory Research Laboratory. Od 2009 członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się psychologią pamięci (w szczególności pamięcią epizodyczną i autobiograficzną, elementarnymi procesami przywoływania wspomnień), diagnozą psychologiczną oraz psychologią międzykulturową. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji naukowych, publikuje w najlepszych czasopismach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jego badania finansowane są m.in przez Narodowe Centrum Nauki, jest też stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ukończył szkołę trenerską Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) uzyskując rekomendacje trenerskie HFPC do popularyzowania wiedzy i prowadzenia warsztatów w zakresie wielokulturowości i przeciwdziałania dyskryminacji. Kierował pracami nad adaptacją psychometryczną polskich wersji Kwestionariusza Kompetencji Kulturowych oraz Skalą Inteligencji Kulturowej. Pomysłodawca i współautor pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności. Książka ta została wyróżniona rekomendacją Rady Europy jako przykład tzw. dobrych praktyk.

 
    Dr Joanna Grzymała-Moszczyńska

Pracowniczka naukowa w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini zespołu badawczego Centre for Social Cognitive Studies. Zajmuje się psychologią uprzedzeń (w szczególności uprzedzeniami wobec uchodźców i interwencjami antyuprzedzeniowymi), psychologią migracji i psychologią działań zbiorowych. Jest autorką lub współautorką ponad 20 publikacji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W 2009 ukończyła Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego i od tego czasu przeprowadziła kilkaset godzin warsztatów poświęconych przeciwdziałaniu uprzedzeniom i dyskryminacji (szczególnie w kontekście szkolnym) oraz wrażliwości kulturowej. Jest współautorką podręcznika z zakresu diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności, która została wyróżniona rekomendacją Rady Europy jako przykład tzw. dobrych praktyk oraz nominacją do nagrody Roma Spirit Award 2016. Współtworzyła również książkę podsumowującą projekt “(Nie)łatwe powroty do domu. Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji”, poświęconemu powrotom polskich dzieci. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Współpracuje z m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Polskim Komitetem ds. UNESCO,  UNHCR, Polską

 
  Dr Marta Marecka

Pracowniczka naukowa Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Langusta, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Językoznawczyni i absolwentka interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Language, Society, Technology and Cognition finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny i prowadzonych na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki oraz Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu. W swoich badaniach łączy językoznawstwo z psychologią poznawczą. Bada, jak dzieci nabywają dźwięki pierwszego i drugiego języka. Interesują ją mechanizmy przetwarzania dźwięków mowy pierwszego i obcego języka, oraz zmiany zachodzące w wymowie i postrzeganiu dźwięków mowy pod wpływem dwujęzyczności.

Brała udział w projekcie poświęconym językowi dwujęzycznych dzieci polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, zatytułowanym “Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii” (0094/NPRH/H12/82/2014). Jest współautorką wielu artykułów naukowych poświęconych dwujęzyczności u dzieci polskim emigrantów. W swoim najnowszym projekcie bada różne czynniki, które pomagają w uczeniu się słów języka obcego ze słuchu.

 Więcej informacji
P3220564   Mgr Patrycja Kałamała

Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności „LangUsta”. Naukowo interesuje się zależnościami pomiędzy kontrolą językową oraz poznawczą, wykorzystując miary behawioralne i psychofizjologiczne (EEG). Pytanie, na które próbuje odpowiedzieć, brzmi: „czy i kiedy dwujęzyczność może usprawnić działanie umysłu?”. Projekt ten jest wspierany przez MNiSW.  Jest współautorką kilku publikacji naukowych. Była zaangażowana w projekt pt. „Wszystko o dwujęzyczności” finansowany przez MSZ oraz Senat RP, którego celem była popularyzacja wiedzy o dwujęzyczności.

 Więcej informacji
  Mgr Agata Wolna

Doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Członkini Laboratorium Języka i Dwujęzyczności “LangUsta”. Zajmuje się badaniem kontroli poznawczej u osób dwujęzycznych. W ramach doktoratu zajmie się badaniem neuronalnego podłoża kontroli językowej u osób posługujących się na co dzień więcej niż jednym językiem. Jest członkinią zespołu badawczego zajmującego się badaniami procesów atrycyjnych, zachodzących w języku ojczystym, u emigrantów.

 
    Mgr Paulina Szydłowska

Kulturoznawczyni, obecnie  doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zainteresowana psychologią rozwojową, kliniczną dziecka, psychologią migracji i psychologią kulturową. Obecnie zajmuje się badaniem procesu adaptacji kulturowej polskich dzieci i młodzieży mieszkających w Hiszpanii. Jest autorką około 10 publikacji naukowych, które w dużej mierze kierowane są do psychologów praktyków.

Na co dzień pracuje jako psycholożka dziecięca m.in. w dwujęzycznym przedszkolu. Od wielu lat współpracuje Polskim Komitetem ds. UNESCO, Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej, a także z Twórczym Ośrodkiem Edukacji Kangur prowadząc szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów m.in. na temat specyfiki pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. Była członkinią zespołu badawczego oraz współautorką raportu w ramach projektu pt. “(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”.

 
    Mgr Michał Remiszewski

Ukończył studia z zakresu filozofii i kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się ewolucją języka i inteligencji, samoświadomością i jej związkiem z językiem oraz psychologią ewolucyjną. W LangUście pełni rolę lab menadżera oraz asystenta badawczego.

 

 

Aktualności

16.01.2019

Are you an exchange student from Spain? We are waiting for you!

Click here

Top