Ludzie

W skład zespołu badawczego Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta wchodzą głównie osoby związane z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członkami zespołu i współpracownikami są również osoby zajmujące się innymi dziedzinami nauki, takimi jak: filologia, językoznawstwo, pedagogika, filozofia, czy kognitywistyka.

A oto członkowie naszego zespołu:

Zespół

Zofia Wodniecka – kierownik zespołu

Jakub Szewczyk – współwykonawca

Marta Marecka – postdoc

Alba Casado – postdoc

Joanna Durlik – doktorantka

Patrycja Kałamała – doktorantka

Jonas Walther – doktorant

Agata Wolna – doktorantka

Sofía Castro – doktorantka

Dorota Peszkowska – asystentka badawcza

Weronika Browarczyk – asystentka badawcza

Zofia Kania – asystentka badawcza

Mateusz Wojnarowicz – asystent badawczy

Monika Pilarska – magistrantka

Michał Remiszewski – lab menadżer

Współpracownicy

Justyna Kotowicz

Dariusz Asanowicz

Marta Białecka-Pikul

Marcin Bukowski

Anna Drożdżowicz

Paweł Mandera

Ewa Haman

Joanna Kołak

Magdalena Senderecka

Andrzej Tarłowski

Klaudia Tondos

dr hab. Zofia Wodniecka, kierownik zespołu

Jestem adiunktem w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii UJ. Zajmuję się problematyka dwujęzyczności z perspektywy poznawczej. Fascynuje mnie to, jak funkcjonuje dwujęzyczny umysł, a w szczególności mechanizmy poznawcze umożliwiające tej samej osobie porozumiewanie się wieloma językami. Interesuje mnie również, jak znajomość dwóch (lub więcej) języków zmienia funkcjonowanie umysłu. W latach 2002–2003 byłam stypendystką Fulbrighta na Penn State University w USA. W latach 2005–2007 odbyłam staż podoktorski na York University i w Rotman Research Institute w Toronto. W 2009 otrzymałam australijskie stypendium Go8 European Fellowship, które pozwoliło mi spędzić pół roku na University of New South Wales i prowadzić badania wśród Polonii w Sydney. W 2010 uzyskałam subsydium Fundacji Nauki Polskiej w programie FOCUS i dzięki temu mogła powstać LangUsta. (Fot. Agnieszka Fiejka)

Więcej informacji
dr Jakub Szewczyk, współwykonawca

Badam jakie procesy poznawcze zachodzą w mózgu podczas percepcji języka. W szczególności interesuje mnie interakcja między procesami analizy semantycznej, syntaktycznej i morfologicznej w ciągu pierwszych kilkuset milisekund po usłyszeniu / przeczytaniu słowa w zdaniu. Oprócz tego interesuje mnie, jak działa system fonologiczny i w jaki sposób zaburzenia przetwarzania informacji fonologicznych wpływają na inne aspekty przetwarzania języka.

Więcej informacji
dr Marta Marecka

Marta Marecka jest z wykształcenia językoznawcą. W 2015 uzyskała stopień doktorski w ramach interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Language, Society, Technology and Cognition finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny i prowadzonych na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki oraz Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu. Interesuje się nabywaniem fonologii pierwszego i drugiego języka, mechanizmami percepcji mowy oraz związkami pomiędzy różnymi czynnikami poznawczymi, a nabywaniem słownictwa i fonologii w drugim języku. W swoich badaniach łączy językoznawstwo z psychologią poznawczą, korzystając z paradygmatów badawczych obu tych dziedzin. (Fot. Agnieszka Fiejka)

 Więcej informacji
dr Alba Casado

My research interests include the study of language perception and production. In particular, how monolingual and bilingual speakers set up and activate their mental lexicon, and the factors biasing the access to different semantic features. I pay special attention to the grammatical gender processing, and to the biological gender of the addressees. Furthermore, I approach the study of language processing and production by combining behavioral measures and brain activity recording techniques, such as event-related potentials, and also eye-tracker. (Fot. Agnieszka Fiejka)

mgr Joanna Durlik

Jestem doktorantką w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej IPs UJ. Zajmuję się mechanizmami kontroli poznawczej, które pomagają osobom dwujęzycznym oddzielać dwa języki od siebie, oraz wpływem, jaki mają na rozwój dwujęzyczności różne konteksty kontaktu z dwoma językami (na przykład nauka języka obcego w szkole, mieszkanie za granicą, praca w dwujęzycznym środowisku). Zagadnienie to jest tematem mojego projektu badawczego, finansowanego przez grant PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Interesują mnie również praktyczne problemy związane z obszarem mojej pracy akademickiej: edukacja dwujęzyczna, rozwój językowy dzieci uczących się więcej niż jednego języka, kulturowe aspekty i uwarunkowania dwujęzyczności.

Poza pracą naukową angażuję się w popularyzowanie wiedzy na temat wielojęzyczności i wielokulturowości wśród rodziców, nauczycieli i psychologów-praktyków. (Fot. Agnieszka Fiejka)

Więcej informacji
mgr Patrycja Kałamała

Jestem abolwentką zarządzania oraz kognitywistyki, a obecnie doktorantką Wydziału Filozoficznego UJ. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół funkcji wykonawczych (kontrola poznawcza). W pracy doktorskiej podejmuję problematykę interakcji pomiędzy kontrolą językową oraz poznawczą, wykorzystując miary behawioralne i psychofizjologiczne (EEG). Pytanie, na które chciałabym odpowiedzieć, brzmi: „kiedy dwujęzyczność może usprawnić działanie umysłu?” Projekt ten jest wspierany przez MNiSW w ramach konkursu Diamentowy Grant. Poza tym, interesuje mnie neuronalne podłoże rozwiązywania konfliktu w popularnych paradygmatach badawczych (flanker, Stroop, go/no-go). (Fot. Agnieszka Fiejka)

 Więcej informacji
mgr Jonas Walther

I am a PhD student at the Institute of Psychology, Jagiellonian University. Coming from a neurobiology background originally I am interested in the impact of bilingualism on cognitive control abilities the details of the underlying mechanisms. In my PhD thesis, I am going to examine the different factors influencing language exposure and competition. (Fot. Agnieszka Fiejka)

mgr Agata Wolna

Jestem studentką piątego roku Psychologii w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesują mnie przede wszystkim neuronalne korelaty procesów językowych. We współpracy z zespołem Langusty przygotowuje pracę magisterską, która stanowi część projektu badawczego dotyczącego wpływu krótko i długoterminowego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka u osób dwujęzycznych. (Fot. Agnieszka Fiejka)

mgr Sofía Castro

I am a Ph.D. student inside the Multimind network. My research interests are related mainly to language and its connexion to other cognitive domains and processes. Specifically, what are the cognitive processes shared between language and arithmetic, and also how bilingualism is connected with the maintenance and modification of stereotypes. (Fot. Agnieszka Fiejka)

mgr Dorota Peszkowska

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Jako asystentka badawcza prowadzi sesje z uczestnikami projektu „Polski na emigracji” – jest spora szansa, że jeśli zapiszecie się na badania, to spotkacie właśnie ją! Dorota wyjaśni wszystkie procedury i zadba, byście czuli się w laboratorium komfortowo. Jej zainteresowania to m.in. postrzeganie dwujęzyczności wśród imigrantów oraz wpływ wartościowania języków mniejszości na proces nauki języka rodzimego. Oprócz prowadzenia badań, Dorota zajmuje się pracą społeczną i aktywnością kulturalną w ramach projektu „EU Citizens Rights” oraz klubu literackiego „Word Polishers”. Można ją znaleźc na Twitterze pod @peszko01.

Weronika Browarczyk

Jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich z kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje mnie funkcjonowanie poznawcze osób z zaburzeniami i jego neurobiologiczne podłoże. W laboratorium Langusta pełnię rolę asystenta badawczego.

Monika Pilarska

Jestem studentką czwartego roku Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i realizuję swoją pracę magisterską w ramach projektu badawczego, dotyczącego wpływu krótko i długoterminowego kontaktu z językiem na procesy regulacji języka u osób dwujęzycznych. Interesuje mnie funkcjonowanie poznawcze osób dwujęzycznych, ale także aspekt kulturowego uwarunkowania ludzkiego myślenia i posługiwania się językami.

Mateusz Wojnarowicz

Jestem studentem czwartego roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W ramach moich zainteresowań naukowych prowadzę badania w zakresie aktywizacji sieci semantycznej a także uczestniczę w międzynarodowym projekcie Junior Research Project organizowanym z ramienia EFPSA. Interesuję się językoznawstwem kognitywnym, semantyką, predykcją i ucieleśnieniem języka, szczególnie w perspektywie psychologii poznawczej i neuropsychologicznej. W LangUście prowadzić będę badania związane z moją pracą magisterską oraz pełnię funkcję asystenta badawczego.

mgr Michał Remiszewski

Ukończył studia z zakresu filozofii i kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się ewolucją języka i inteligencji, samoświadomością i jej związkiem z językiem oraz psychologią ewolucyjną. W LangUście pełni rolę lab menadżera oraz asystenta badawczego. (Fot. Agnieszka Fiejka)

dr Justyna Kotowicz

Jestem doktorantką pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam pedagogikę specjalną (surdopedagogikę) w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz filologię romańską w Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuję się dwujęzycznością dwumodalną (język foniczny i język migowy), komunikacją Głuchych oraz językiem migowym.

dr hab. Marcin Bukowski 

Prowadzę badania i zajęcia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się na poznaniu społecznym, a w szczególności motywacyjnych i emocjonalnych czynnikach, które kierują procesami poznawczymi w kontekstach społecznych. Interesuje mnie również zagadnienie wpływu zmiennych indywidualnych i sytuacyjnych na elastyczność kategoryzacji społecznej i rozumowania. W latach 2004-2005 byłem stypendystą Fulbrighta na University of Maryland w USA a w latach 2010-201 odbyłem staże podoktorskie na Uniwersytecie w Granadzie w Hiszpanii i Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji
dr Anna Drożdżowicz

Jestem absolwentką psychologii (Uniwersytet Jagielloński). Moja praca magisterska dotyczyła neuronalnych korelatów funkcjonowania uwagowego osób dwujęzycznych i stanowiła część projektu realizowanego w laboratorium LangUsty. W LangUście kontynnuję prace nad tym zagadnieniem. W szczegolności interesują mnie potencjały wywołane związane z popełnianiem błędów i kontrolą poznawczą (ERN i N2). Ukończyłam także studia magisterskie z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie przygotowuję pracę doktorską z zakresu filozofii języka i pragmatyki na Universitetet i Oslo. Jestem również doktorantką Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr Paweł Mandera

Obecnie piszę doktorat na Wydziale Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu w Gandawie. Zajmuję się możliwościami zastosowania metod używanych w lingwistyce komputerowej do prowadzenia badań psycholingwistycznych. Oprócz tego pracuję nad przygotowaniem materiałów koniecznych do prowadzenia badań psycholingwistycznych dla różnych języków. Mam nadzieję, że we współpracy z LangUstą uda nam się poprawić jakość takich materiałów dla języka polskiego.

Więcej informacji
JK na strone langusty mgr Joanna Kołak

Jestem doktorantką w Katedrze Psychologii Poznawczej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentką Filologii Portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy magisterskiej skupiałam się na tym, jak dwujęzyczność wpływa na funkcjonowanie uwagi u dzieci. W latach 2012 – 2015 w ramach projektu Bi-SLI PL koordynowałam badania polsko-angielskich dzieci dwujęzycznych w Wielkiej Brytanii. W trakcie studiów doktoranckich chcę dowiedzieć się, jaki jest udział czynników wewnętrznych i zewnętrznych na rozwój zrównoważonej dwujęzyczności u polskich dzieci dwujęzycznych.

dr Magdalena Senderecka 

Jestem adiunktem w Zakładzie Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę prace badawcze z zakresu neuropsychologii rozwojowej oraz psychofizjologii. Staram się określić, w jaki sposób funkcjonuje mózg dziecka z ADHD, a w konsekwencji co może stanowić biologiczną podstawę impulsywnych zachowań, zaburzeń uwagowych oraz problemów z hamowaniem reakcji. Ponadto interesuje mnie asymetria funkcjonalna półkul mózgowych oraz neuronalne podłoże procesów związanych z kontrolą poznawczą, m.in. u osób dwujęzycznych.

Więcej informacji
Dr Andrzej Tarłowski

Jestem adiunktem na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Specjalizuję się w rozwoju poznawczym. Szczególnie interesuje mnie wpływ wczesnych doświadczeń z przyrodą na rozwój wiedzy biologicznej a także rola esencjalizmu w myśleniu o istotach żywych. W 2005 roku obroniłem pracę doktorską na Wydziale Psychologii UW pod kierunkiem Macieja Hamana. W ramach pracy doktorskiej porównywałem różne aspekty myślenia o istotach żywych u dzieci wychowujących się w miastach i w parkach narodowych. W latach 2005-2007 odbyłem staż podoktorski na Northwestern University pod kierunkiem Douga Medina i Sandry Waxman. Obiektem moich badań była rola kultury i doświadczeń w rozwoju wiedzy biologicznej a także rola motywacji moralnej w podejmowaniu decyzji. W latach 2007-2010 w ramach stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Kraju Basków w grupie badawczej Itziar Laki zajmowałem się badaniami nad dwujęzycznością.

fuf Klaudia Tondos

Jestem studentką piątego roku kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesują mnie przede wszystkim to, jak dwujęzyczność kształtuje działanie naszych procesów poznawczych, jak również wpływ używanego przez nas języka na konstrukcję mentalnej reprezentacji rzeczywistości. W zespole LangUsty pomagam prowadzić badania behawioralne. Obecnie uczestniczę w projekcie dotyczącym dwujęzyczności migowo-fonicznej.

Aktualności

19.06.2019

W czwartek 27 czerwca (godz. 14:00) odbędzie się wykład naszego gościa, Prof. Janet van Hell. Serdecznie zapraszamy!

Kliknij tutaj

Strefa wiedzy

Top