Ludzie

W skład zespołu badawczego Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta wchodzą głównie osoby związane z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do zespołu należą jednak również osoby zainteresowane lub pracujące w innych dziedzinach nauki: filologowie, językoznawcy, pedagog, filozof, a także kognitywista.

A oto członkowie naszego zespołu:

 

 

Zofia Wodniecka – kierownik zespołu

Jakub Szewczyk – współwykonawca

Doktoranci i magistranci

Joanna Durlik

Justyna Kotowicz

Patrycja Kałamała

Klaudia Tondos

Lab menedżer

Patrycja Kałamała

Współpracownicy

Dariusz Asanowicz

Marta Białecka-Pikul

Marcin Bukowski

Anna Drożdżowicz

Paweł Mandera

Ewa Haman

Joanna Kołak

Magdalena Senderecka

Andrzej Tarłowski

 

dr Zofia Wodniecka, kierownik zespołu

Jestem adiunktem w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii UJ. Zajmuję się problematyka dwujęzyczności z perspektywy poznawczej. Fascynuje mnie to, jak funkcjonuje dwujęzyczny umysł, a w szczególności mechanizmy poznawcze umożliwiające tej samej osobie porozumiewanie się wieloma językami. Interesuje mnie również, jak znajomość dwóch (lub więcej) języków zmienia funkcjonowanie umysłu. W latach 2002–2003 byłam stypendystką Fulbrighta na Penn State University w USA. W latach 2005–2007 odbyłam staż podoktorski na York University i w Rotman Research Institute w Toronto. W 2009 otrzymałam australijskie stypendium Go8 European Fellowship, które pozwoliło mi spędzić pół roku na University of New South Wales i prowadzić badania wśród Polonii w Sydney. W 2010 uzyskałam subsydium Fundacji Nauki Polskiej w programie FOCUS i dzięki temu mogła powstać LangUsta.

Więcej informacji
dr Jakub Szewczyk – współwykonawca

Badam jakie procesy poznawcze zachodzą w mózgu podczas percepcji języka. W szczególności interesuje mnie interakcja między procesami analizy semantycznej, syntaktycznej i morfologicznej w ciągu pierwszych kilkuset milisekund po usłyszeniu / przeczytaniu słowa w zdaniu. Oprócz tego interesuje mnie, jak działa system fonologiczny i w jaki sposób zaburzenia przetwarzania informacji fonologicznych wpływają na inne aspekty przetwarzania języka.

Więcej informacji
małe foto mgr Joanna Durlik

Jestem doktorantką w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuję się mechanizmami kontroli poznawczej, które pomagają osobom dwujęzycznym oddzielać dwa języki od siebie, oraz wpływem, jaki mają na rozwój dwujęzyczności różne konteksty kontaktu z dwoma językami (na przykład nauka języka obcego w szkole, mieszkanie za granicą, praca w dwujęzycznym środowisku). Zagadnienie to jest tematem mojego projektu badawczego, finansowanego przez grant PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Interesują mnie również praktyczne problemy związane z obszarem mojej pracy akademickiej: edukacja dwujęzyczna, rozwój językowy dzieci uczących się więcej niż jednego języka, kulturowe aspekty i uwarunkowania dwujęzyczności.

mgr Justyna Kotowicz

Jestem doktorantką pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam pedagogikę specjalną (surdopedagogikę) w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz filologię romańską w Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuję się dwujęzycznością dwumodalną (język foniczny i język migowy), komunikacją Głuchych oraz językiem migowym.

P3220564 mgr Patrycja Kałamała

Jestem doktorantką z Zakładzie Kognitywistyki UJ. Moja praca magisterska miała na celu eksplorację potencjałów  związanych ze zdarzeniem (ERPs) w zadaniu flankerów (Eriksen Flanker Task). Jestem członkiem zespołu LangUsta oraz Laboratorium Procesów Neuropoznawczych UJ. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki kontroli poznawczej, jej związków z dwujęzycznością, a także korelatów neuronalnych tych zjawisk. Jestem laureatką III edycji konkursu Diamentowy Grant, finansowanego przez MNiSW. W ramach swojej pracy doktorskiej spróbuję odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób dwujęzyczność wspiera mechanizmy kontroli poznawczej na dwóch poziomach: behawioralnym i neuronalnym.

dr Marcin Bukowski 

Prowadzę badania i zajęcia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się na poznaniu społecznym, a w szczególności motywacyjnych i emocjonalnych czynnikach, które kierują procesami poznawczymi w kontekstach społecznych. Interesuje mnie również zagadnienie wpływu zmiennych indywidualnych i sytuacyjnych na elastyczność kategoryzacji społecznej i rozumowania. W latach 2004-2005 byłem stypendystą Fulbrighta na University of Maryland w USA a w latach 2010-201 odbyłem staże podoktorskie na Uniwersytecie w Granadzie w Hiszpanii i Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji
mgr Anna Drożdżowicz

Jestem absolwentką psychologii (Uniwersytet Jagielloński). Moja praca magisterska dotyczyła neuronalnych korelatów funkcjonowania uwagowego osób dwujęzycznych i stanowiła część projektu realizowanego w laboratorium LangUsty. W LangUście kontynnuję prace nad tym zagadnieniem. W szczegolności interesują mnie potencjały wywołane związane z popełnianiem błędów i kontrolą poznawczą (ERN i N2). Ukończyłam także studia magisterskie z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie przygotowuję pracę doktorską z zakresu filozofii języka i pragmatyki na Universitetet i Oslo. Jestem również doktorantką Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mgr Paweł Mandera

Obecnie piszę doktorat na Wydziale Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu w Gandawie. Zajmuję się możliwościami zastosowania metod używanych w lingwistyce komputerowej do prowadzenia badań psycholingwistycznych. Oprócz tego pracuję nad przygotowaniem materiałów koniecznych do prowadzenia badań psycholingwistycznych dla różnych języków. Mam nadzieję, że we współpracy z LangUstą uda nam się poprawić jakość takich materiałów dla języka polskiego.

Więcej informacji
JK na strone langusty mgr Joanna Kołak

Jestem doktorantką w Katedrze Psychologii Poznawczej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentką Filologii Portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy magisterskiej skupiałam się na tym, jak dwujęzyczność wpływa na funkcjonowanie uwagi u dzieci. W latach 2012 – 2015 w ramach projektu Bi-SLI PL koordynowałam badania polsko-angielskich dzieci dwujęzycznych w Wielkiej Brytanii. W trakcie studiów doktoranckich chcę dowiedzieć się, jaki jest udział czynników wewnętrznych i zewnętrznych na rozwój zrównoważonej dwujęzyczności u polskich dzieci dwujęzycznych.

dr Magdalena Senderecka 

Jestem adiunktem w Zakładzie Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę prace badawcze z zakresu neuropsychologii rozwojowej oraz psychofizjologii. Staram się określić, w jaki sposób funkcjonuje mózg dziecka z ADHD, a w konsekwencji co może stanowić biologiczną podstawę impulsywnych zachowań, zaburzeń uwagowych oraz problemów z hamowaniem reakcji. Ponadto interesuje mnie asymetria funkcjonalna półkul mózgowych oraz neuronalne podłoże procesów związanych z kontrolą poznawczą, m.in. u osób dwujęzycznych.

Więcej informacji
Dr Andrzej Tarłowski

Jestem adiunktem na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Specjalizuję się w rozwoju poznawczym. Szczególnie interesuje mnie wpływ wczesnych doświadczeń z przyrodą na rozwój wiedzy biologicznej a także rola esencjalizmu w myśleniu o istotach żywych. W 2005 roku obroniłem pracę doktorską na Wydziale Psychologii UW pod kierunkiem Macieja Hamana. W ramach pracy doktorskiej porównywałem różne aspekty myślenia o istotach żywych u dzieci wychowujących się w miastach i w parkach narodowych. W latach 2005-2007 odbyłem staż podoktorski na Northwestern University pod kierunkiem Douga Medina i Sandry Waxman. Obiektem moich badań była rola kultury i doświadczeń w rozwoju wiedzy biologicznej a także rola motywacji moralnej w podejmowaniu decyzji. W latach 2007-2010 w ramach stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Kraju Basków w grupie badawczej Itziar Laki zajmowałem się badaniami nad dwujęzycznością.

fuf Klaudia Tondos

Jestem studentką piątego roku kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesują mnie przede wszystkim to, jak dwujęzyczność kształtuje działanie naszych procesów poznawczych, jak również wpływ używanego przez nas języka na konstrukcję mentalnej reprezentacji rzeczywistości. W zespole LangUsty pomagam prowadzić badania behawioralne. Obecnie uczestniczę w projekcie dotyczącym dwujęzyczności migowo-fonicznej.

Top